Etusivu
Vuokrataan
Vuokraehdot
Yhteystiedot

Vuokraehdot

Asuntovaunut


Asuntovaunun luovutus:

1. Vaunu luovutetaan asiakkaalle sovitussa paikassasovittuna ajankohtana.
2. Vaunun luovutuksen yhteydessä vuokraajalle annetaan käyttöopastus.
3. Vaunun kunto ja vauriot ennen vuokrauksen alkua käydään läpi.

Asuntovaunun palautus:

1. Vaunu tulee palauttaa vuokranantajan kanssa luovutushetkellä sovittuun paikkaan. Vaunu on
palautettava sovittuna aikana sellaisessa kunnossa kuin se luovutushetkellä oli.
2. Vuokranantajalla on oikeus periä siivouskustannukset hinnaston mukaan vuokralaiselta, jos vaunu
ei ole palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutettaessa.
3. Palautushetkellä vuokraaja ja vuokranantaja tarkistavat vaunun yhdessä. Havaituista vioista,
vaurioista ja puutteista, joita ei ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista,
on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle.
Mikäli jälkikäteen vaunussa ilmenee palautuksen yhteydessä huomaamatta jääneitä vikoja, vaurioita
tai puutteita, ne hoidetaan jälkilaskutuksella. Lähtökohtaisesti asioista informoidaan puolin ja toisin
avoimesti ja asiat sovitaan kuntoon.
4. Mikäli vaunua ei palauteta sovittuna aikana, on vuokraajan korvattava vuokranantajalle 50 €/tunti
ylimenevältä ajalta.
5. Vaunu tulee palauttaa wc-kasetti tyhjennettynä ja huuhdeltuna, jätevesisäiliö tyhjennettynä,
sekä sisätilat siivottuina. Ainakin toisen kaasupulloista pitää olla täynnä.

 1. Asuntovaunun käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vaunusta yhtä hyvin, kuin huolellinen henkilö huolehtii omastaan, sekä noudattamaan vaunua siirtäessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Hän myös sitoutuu käyttämään vaunua vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
Vuokraaja sitoutuu itse käyttämään vaunua eikä hän, samaan ruokakuntaan kuulumattomia henkilöitä lukuunottamatta, ilman vuokrasopimukseen erikseen merkittyä lupaa, ole oikeutettu luovuttamaan vaunua toiselle, eikä toisen kuljetettavaksi.
Vaunun käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Tupakointi asuntovaunussa sekä avointen ovien ja ikkunoiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty. Mahdollisista seuraeläimistä on etukäteen sovittava, muutoin seuraeläinten päästäminen autoon on kielletty.

Vaunun jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi on se aina lukittava.

 

 1. Asuntovaunun vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle.

Vaunun vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon suostumusta on kielletty. Katso kohta 7.

 1. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja vastaa asuntovaunusta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes vaunu on palautettu vuokraamolle.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vaunulle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä vaunusta kadonneet osat ja lisävarusteet sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka.

Mikäli asuntovaunulle sattuneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, vaunun käytöstä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.

Asuntovaunun liikennevahingosta aiheutuneelta seisonta-ajalta on vuokraaja velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.

Vuokraaja vapautuu edellä mainitusta korvausvelvollisuudesta, mikäli vuokraamo saa täyden korvauksen liikenne-, palo-, varkaus-, tai muun vakuutuksen perusteella, tai vahingon aiheuttajalta.

Mikäli vuokraaja on noudattanut näitä sopimusehtoja ei häneltä palo- ja varkaustapauksissa peritä omavastuuosuutta.

Vuokra-aikana vaunun käyttämisestä aiheutuvat pysäköintivirhe- tai muut sen tyyppiset maksut on vuokraaja velvollinen maksamaan itse.

 1. Vuokra

Vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimuksen mukaisen vuokran etukäteen, ennen vuokra-ajan alkamista. Varausmaksu € 300 laskutetaan varausta tehtäessä. Varausmaksu on osa vuokraa. Loppuosa vuokrasta maksetaan viimeistään 30 päivää ennen vuokrausta.

Vaunun luovutuksen yhteydessä peritään 300 € takuuraha käteisenä, joka palautetaan auton palautuksen yhteydessä kun on todettu, että vaunu on palautettaessa sopimuksen mukaisesti siivottu ja muutoin sopimuksen mukaisessa kunnossa.

 1. Jälkilaskutus

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli vaunu ei palautettaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra-aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia.

 1. Peruutukset

Varausmaksua ei palauteta.
Puolet vuokrasta veloitetaan jos peruutus tehdään 30 – 15 pv ennen vuokrauksen alkamista.
Koko vuokrasumma veloitetaan jos peruutus tehdään 14 – 0 pv ennen vuokrauksen alkamista tai jos vuokraaja ei saavu paikalle.
Kaikista muutoksista peritään vähintään 80 € käsittelymaksu.

 1. Vakuutukset ja omavastuu

Vaunu on täysvastuuvakuutettu. Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa lukuunottamatta Valko-Venäjää, Moldovaa ja Ukrainaa. Edellä mainittuihin maihin vakuutus voidaan myöntää eri sopimuksella ja ehdoilla.

Asiakkaan omavastuu on Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska) tapahtuneessa vahinkotapauksessa 1000 € per vahinko.

Muissa Euroopan ja Green Card –sopimusmaissa vahingoissa omavastuu on vuokrasopimukseen merkityn omavastuun määrä kaksinkertaisena, mutta kuitenkin niin, että Albaniassa, Bosnia-Herzegovinassa, Bulgariassa, Iranissa, Israelissa, Kosovossa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Makedoniassa, Marokossa, Montenegrossa, Moldovassa, Puolassa, Romaniassa, Serbiassa, Slovakiassa, Tsekissä, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Virossa sattuneissa vahingoissa omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu nelinkertaisena. Varkausvahingoissa omavastuu on 40 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vuokrasopimukseen merkitty omavastuu nelinkertaisena.

 

 1. Siivous ja pesu

Vaunu on palautettava WC-kasetti ja jätevesisäiliö tyhjennettynä sekä vaunu siivottuna. Ulkopesu sis. käsittelymaksuun. Jos edellä mainittuja toimenpiteitä ei ole tehty, veloitetaan siivous- ym. töistä hinnaston mukaan.

 

 1. Asuntovaunun huolto

Vuokra-aikana on vuokraaja velvollinen huolehtimaan vaunun normaaleista tarkistuksista, kuten esim. renkaiden ilmanpaineista yms.

 

 1. Vuokraajan toimenpiteet virhe- vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vaunussa ilmenneestä virheestä, vaunuun kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta, josta viimemainituista on ilmoitus tehtävä myös viranomaisille.

Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

 1. Vaunun palauttaminen vuokrausajan päättyessä

Vaunu on palautettava sovitun vuoka-ajan päättyessä. Myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan aina € 50 / alkava tunti.

Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja / tai taloudellisia menetyksiä (seuraava vuokraus, huolto tms.) on vuokraaja vastuussa niistä niiden täydestä arvosta. Tällöin sovelletaan kohdassa 4 mainittua sopimusta jälkilaskutuksesta.

Mikäli vaunua ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, voidaan asia ilmoittaa poliisiviranomaisille etsintöjä varten.

 1. Vuokraamon velvollisuus

Vuokraamolla on velvollisuus toimittaa vaunu vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana.

Mikäli vaunu on edellisen vuokraajan aikana vaurioitunut tai kolaroitu siten, ettei sitä voida luovuttaa (Force Majeure = ylivoimainen este), vuokraamolla on oikeus 24 h aikana hankkia vuokraajalle ns. varavaunu, jolloin vuokrasta hyvitetään mahdollinen odotusaika, kuitenkin enintään 1 vuorokauden vuokra.
Mikäli vuokraamo ei 24 h kuluessa pysty osoittamaan vuokraajalle toista vaunua, on vuokraamo velvollinen palauttamaan jo maksetun vuokran kokonaisuudessaan.

Vuokraajalla ei ole oikeutta yllämainitun hyvityksen lisäksi vahingonkorvaukseen, mikäli tapahtuman ei voida osoittaa johtuvan vuokraamon huolimattomuudesta.

Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään suoritettuihin maksuihin eikä koske mitään välillisiä kustannuksia.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia:

 • jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen
 • joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
 • jotka eivät ole sopimusta tehtäessä ennakoitavissa
 • jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osittain tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi
 • kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.
 1. Vuokraamon vastuu vaunun virheestä

Jos asuntovaunussa vuokra-aikana ilmenee virhe, joka johtuu vaunun kunnosta, voi vuokraaja vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen.
Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan.
Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva, lautta, leirintäalue, hotelli, konsertti, yms. tapahtuma-varauksista, niiden kustannuksista tai vahingoista peruutusten johdosta.

 1. Sopimuksen purkaminen ja sen päättyminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikäli on käynyt ilmi, ettei vuokraaja pysty vaunua käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä.
Vuokra-aika päättyy, kun vaunu on palautettu vuokraamolle.

 1. Sopimusta koskevat riidat

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse.
Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asiaan haetaan ratkaisua vuokraamon kotipaikan alioikeudessa.

 1. Tämän sopimuksen hyväksyminen

Vuokraaja vahvistaa varsinaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamalla lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen vuokrasopimusliitteen sisällön, ja velvoitteet sekä vastuut. Vuokraaja sitoutuu näihin ehtoihin myös etukäteen maksaessaan varausmaksun.