Etusivu
Vuokrataan
Vuokraehdot
Yhteystiedot

Vuokraehdot

Matkailuautot

Auton luovutus:

1. Auto luovutetaan asiakkaalle sovitussa paikassa täyteen tankattuna.
2. Auton luovutuksen yhteydessä vuokraajalle annetaan käyttöopastus.
3. Auton kunto ja vauriot ennen vuokrauksen alkua käydään läpi.

Auton palautus:

1. Auto tulee palauttaa vuokranantajan kanssa luovutushetkellä sovittuun paikkaan. Auto on palautettava sovittuna aikana sellaisessa kunnossa kuin se luovutushetkellä oli.
2. Vuokranantajalla on oikeus periä siivouskustannukset hinnaston mukaan vuokralaiselta, jos auto ei ole palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutettaessa.
3. Palautushetkellä vuokraaja ja vuokralle antaja tarkistavat auton yhdessä. Havaituista vioista, vaurioista ja puutteista, joita ei ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokralle antajalle.
Mikäli jälkikäteen autossa ilmenee palautuksen yhteydessä huomaamatta jääneitä vikoja, vaurioita tai puutteita, ne hoidetaan jälkilaskutuksella.  Lähtökohtaisesti asioista informoidaan puolin ja toisin avoimesti ja asiat sovitaan kuntoon.
4. Mikäli autoa ei palauteta sovittuna aikana, on vuokraajan korvattava vuokranantajalle 50 €/tunti ylimenevältä ajalta.
5. Auto tulee palauttaa täyteen tankattuna (ensimmäinen naksaus tankatessa), wc-kasetti tyhjennettynä ja huuhdeltuna, jätevesisäiliö tyhjennettynä, sekä sisätilat siivottuina. Ainakin toisen kaasupulloista pitää olla täynnä.

 YLEISET VUOKRAUSEHDOT

 1. Auton käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin, kuin huolellinen henkilö huolehtii omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta, sekä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa eikä hän, samaan ruokakuntaan kuulumattomia henkilöitä lukuun ottamatta, ilman vuokrasopimukseen erikseen merkittyä lupaa ole oikeutettu luovuttamaan autoa toiselle, eikä toisen kuljetettavaksi.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Tupakointi autossa sekä avointen ovien ja ikkunoiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty. Mahdollisista seuraeläimistä on etukäteen sovittava, muutoin seuraeläinten päästäminen autoon on kielletty.

Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi on se aina lukittava.

 1. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon suostumusta on kielletty. Katso kohta 7.

 1. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes auto on palautettu vuokraamolle.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä autosta kadonneet osat ja lisävarusteet sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka.

Mikäli autolle sattuneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, auton käytöstä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.

Auton liikennevahingosta aiheutuneelta seisonta-ajalta on vuokraaja velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.

Vuokraaja vapautuu edellä mainitusta korvausvelvollisuudesta, mikäli vuokraamo saa täyden korvauksen liikenne-, palo-, varkaus-, tai muun vakuutuksen perusteella, tai vahingon aiheuttajalta.

Mikäli vuokraaja on noudattanut näitä sopimusehtoja ei häneltä palo- ja varkaustapauksissa peritä omavastuuosuutta.

Vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköintivirhemaksut on vuokraaja velvollinen maksamaan itse.

 1. Vuokra

Vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimuksen mukaisen vuokran etukäteen, ennen vuokra-ajan alkamista.

Varausmaksu € 300 laskutetaan varausta tehtäessä. Varausmaksu on osa vuokraa.
Loppuosa vuokrasta maksetaan viimeistään 30 päivää ennen vuokrausta.

Auton luovutuksen yhteydessä peritään 500 € takuuraha käteisenä, joka palautetaan auton palautuksen yhteydessä kun on todettu, että auto on palautettaessa sopimuksen mukaisesti siivottu ja muutoin sopimuksen mukaisessa kunnossa.

 1. Jälkilaskutus

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli auto ei palautettaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra-aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia.

 1. Peruutukset

Varausmaksua ei palauteta.

Puolet vuokrasta veloitetaan jos peruutus tehdään 30 – 15 pv ennen vuokrauksen alkamista.

Koko vuokrasumma veloitetaan jos peruutus tehdään 14 – 0 pv ennen vuokrauksen alkamista tai jos vuokraaja ei saavu paikalle.

Kaikista muutoksista peritään vähintään 80 € käsittelymaksu.

 1. Vakuutukset ja omavastuu

Auto on täysvastuuvakuutettu. Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa lukuunottamatta Valko-Venäjää, Moldovaa ja Ukrainaa. Edellä mainittuihin maihin vakuutus voidaan myöntää eri sopimuksella ja ehdoilla.

Asiakkaan omavastuu on Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska) tapahtuneessa vahinkotapauksessa 1000 € per vahinko.

Muissa Euroopan ja Green Card –sopimusmaissa vahingoissa omavastuu on vuokrasopimukseen merkityn omavastuun määrä kaksinkertaisena, mutta kuitenkin niin, että Albaniassa, Bosnia-Herzegovinassa, Bulgariassa, Iranissa, Israelissa, Kosovossa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Makedoniassa, Marokossa, Montenegrossa, Moldovassa, Puolassa, Romaniassa, Serbiassa, Slovakiassa, Tsekissä, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Virossa sattuneissa vahingoissa omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu nelinkertaisena. Varkausvahingoissa omavastuu on 40 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vuokrasopimukseen merkitty omavastuu nelinkertaisena.

 1. Siivous ja pesu

Auto on palautettava WC-kasetti ja jätevesisäiliö tyhjennettynä sekä auto siivottuna. Ulkopesu sis. käsittelymaksuun. Jos edellä mainittuja toimenpiteitä ei ole tehty, veloitetaan siivous- ym. töistä hinnaston mukaan.

 1. Auton huolto

Vuokra-aikana on vuokraaja velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esim. moottoriöljyn ja jäähdyttäjän nesteistä sekä renkaiden ilmanpaineista yms.

 1. Matkamittari

Ajettu matka mitataan auton matkamittarilla.

Mikäli vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinettiä on hän velvollinen maksamaan vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, kuitenkin vähintään 500 km päivältä, ellei jompikumpi osapuoli voi osoittaa todellista ajomatkaa.

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokraamolle matkamittarin

mahdollisesta epäkuntoisuudesta välittömästi vian ilmettyä.

 1. Vuokraajan toimenpiteet virhe- vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä, autoon kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta, josta viimemainitussa on tehtävä ilmoitus viranomaisille.

Vuokraamon ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

 1. Auton palauttaminen vuokrausajan päättyessä

Auto on palautettava sovitun vuoka-ajan päättyessä.

Myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan aina € 50 / alkava tunti.

Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja / tai taloudellisia menetyksiä (seuraava vuokraus, huolto tms.) on vuokraaja vastuussa niistä, niiden täydestä arvosta, jolloin sovelletaan kohdassa 4 mainittua sopimusta jälkilaskutuksesta.

Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, voidaan asia ilmoittaa poliisiviranomaisille etsintöjä varten.

 1. Vuokraamon velvollisuus

Vuokraamolla on velvollisuus toimittaa auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana.

Mikäli auto on edellisen vuokraajan aikana vaurioitunut tai kolaroitu siten, ettei sitä voida luovuttaa (Force Majeure = ylivoimainen este).

Vuokraamolla on em. tilanteen sattuessa oikeus 24 h aikana hankkia vuokraajalle ns. vara-auto, jolloin vuokrasta hyvitetään mahdollinen odotusaika, kuitenkin enintään 1 vuorokauden vuokra.

Mikäli vuokraamo ei 24 h kuluessa pysty osoittamaan vuokraajalle toista autoa, on vuokraamo velvollinen palauttamaan jo maksetun vuokran kokonaisuudessaan.

Vuokraajalla ei ole oikeutta yllämainitun hyvityksen lisäksi vahingonkorvaukseen, mikäli tapahtuman ei voida osoittaa johtuvan vuokraamon huolimattomuudesta.

Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään suoritettuihin maksuihin eikä koske mitään välillisiä kustannuksia.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia:

 • jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen
 • joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
 • jotka eivät ole sopimusta tehtäessä ennakoitavissa
 • jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osittain tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi
 • kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.
 1. Vuokraamon vastuu auton virheestä

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee virhe, joka johtuu auton kunnosta, voi vuokraaja vaatia virhettä vastaavan vuokran alennuksen.

Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan.

Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva, lautta, leirintäalue, hotelli, konsertti, yms. tapahtuma-varauksista, niiden kustannuksista tai vahingoista peruutusten johdosta.

 1. Sopimuksen purkaminen ja sen päättyminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikä on käynyt ilmi, ettei vuokraaja pysty autoa käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä.

Vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamolle.

 1. Sopimusta koskevat riidat

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse.

Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asiaan haetaan ratkaisua vuokraamon kotipaikan alioikeudessa.

 1. Tämän sopimuksen hyväksyminen

Vuokraaja vahvistaa varsinaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamalla lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen liitteen sisällön, ja velvoitteet sekä vastuut. Vuokraaja sitoutuu näihin ehtoihin myös etukäteen maksaessaan varausmaksun.